This project is read-only.
Project Description
Cílem této práce je seznámit se s technologií Smart Client Software Factory(SCSF). Tato technologie je vyvíjena skupinou Patterns & Practices patřící společnosti Microsoft. Jádrem technologie je Composite UI Application Block - CAB.


Popis návrhových vzorů použitých v Smart Client Software Factories

Cílem této práce je seznámit se s technologií Smart Client Software Factory(SCSF). Tato technologie je vyvíjena skupinou Patterns & Practices patřící společnosti Microsoft. Jádrem technologie je Composite UI Application Block - CAB.
Cílem diplomanta je zjistit, jaké návrhové vzory se u aplikací vyvíjených pomocí SCSF používají, tyto vzory následně detailně popsat a vyzdvihnout jejich klady, či případné nedostatky. Nedílnou součástí je také uvedení důvodů pro aplikaci jednotlivých vzorů a demonstrace jejich konkrétní implementace. Diplomant následně ověří nabyté znalosti při návrhu ukázkové aplikace vytvořené pomocí SCSF technologie.

Description of design patterns in Smart Client Software Factories

The goal of this diploma thesis is to get familiar with SCSF technology developed by the Patterns & Practice owned by MS corporation. SCSF uses CAB as a core technology. The main goal for the researcher is to determine which design patterns are used for applications developed by SCSF and to review them closely to highlight their virtues, or any deficiencies. In addition the researcher is bringing up all reasons for using this particular patterns and demonstration of their specifications. All the results gained by the research are going to be verified by designing a sample application built on SCSF technology.

Last edited Oct 16, 2009 at 2:03 PM by JanGrygerek, version 3